8 steg: Så skapar du förtroende som ledare

Det kanske säger sig självt, men en organisation där medarbetarna trivs och litar på varandra presterar också bättre. Det ligger därför i chefers intresse att skapa en stark tillitskultur hos sina team.

Neurovetenskaplig forskning har visat att när människor känner tillit till varandra så ökar också benägenheten att samarbeta, samtidigt som det sociala gnisslet reduceras. Det skriver ekonomiprofessorn och organisationspsykologen Paul J Zak i Googles arbetslivsblogg re:Work.

Hur arbetsplatskulturen ser ut är alltså intimt förknippat med hur väl rustade dina team är för att nå sina mål – och i förlängningen med hur lönsamt ditt företag kan vara. Ändå är kulturen bland medarbetarna en faktor som ofta förbises när förändrings- och förbättringsarbete ska genomföras.

Kanske beror detta på att kultur felaktigt ses som något som varken kan mätas eller påverkas av ledningen. Och det är lyckligtvis inte bara genom att studera medarbetarnas hjärnaktivitet eller med hjälp av blodprov observera mängden oxytocin, det ämne som utsöndras när vi upplever tillit, som graden av förtroende inom organisationen kan beräknas.

Paul J Zak har genom sin forskning, både i laboratorium och i fält, ringat in åtta områden som är kritiska för att bygga tillit på en organisatorisk nivå. Genom enkätundersökningar kan respektive fält poängsättas, och ledningen identifiera var störst förbättringspotential finns.

Dessa är chefens åtta byggstenar för att skapa tillit:

  • Erkänn och hylla medarbetarnas insatser
  • Kommunicera förväntningar och sätt sporrande mål
  • Delegera så mycket du kan
  • Låt medarbetarna vara med och forma sina uppgifter så långt det är möjligt
  • Var öppen och dela information
  • Visa omtanke och uppmuntra till att skapa goda relationer
  • Investera i medarbetarnas personliga utveckling
  • Var autentisk och våga visa din mänskliga sida som chef

Av de organisationer som Zak studerat uppvisar den fjärdedel med högst poäng inom dessa områden medarbetare som är 76 procent mer engagerade och 50 procent mer produktiva, jämfört med den fjärdedel som får lägst poäng. Dessa känner sig också 106 procent mer energiska på arbetet, och löper 40 procent lägre risk för utbrändhet.

Föga förvånande är de arbetsplatser där hög tillit råder varmt rekommenderade av de anställda. Här har personalen större lojalitet mot arbetsgivaren och är faktiskt också mer nöjda med livet i allmänhet. Du har med andra ord allt att vinna på att börja skapa ett tillitsfullt klimat redan idag.