Är högre utbildning fortfarande relevant?

Arbetsgivare anser i allt högre grad att universitetens program inte motsvarar de kunskaper som marknaden efterfrågar.

Eftergymnasial utbildning står högt i kurs världen över, och att som ung tillskansa sig en högskoleexamen är en investering som aldrig tidigare har gett lika stor avkastning som nu. Men i takt med att fler och fler skaffar sig en universitetsutbildning devalveras också värdet på examina, skriver Manpowers Nordamerika-chefer Becky Frankiewicz och Tomas Chamorro-Premuzic i Harvard Business Review.

I Afrika söder om Sahara, där en universitetsexamen är relativt ovanlig, medför en högre utbildning ett lönelyft på 20 procent – medan vi här i Skandinavien, där 40 procent av alla vuxna innehar en examen, bara kan räkna med en lön som är 9 procent högre gentemot de som saknar eftergymnasial utbildning. I Sydkorea, där 70 procent av gymnasieeleverna går vidare till en universitetsutbildning, är en högskoleexamen närmast en förutsättning för anställning.

När fler och fler har en universitetsutbildning blir detta också i högre grad ett anställningskrav från arbetsgivare, oavsett om utbildningen faktiskt krävs för tjänsten eller ej. Men arbetsgivarna gör både sig själva och unga arbetssökande en otjänst genom att begränsa urvalet på detta sätt, menar Frankiewicz och Chamorro-Premuzic.

Datadrivna studier visar att sambandet mellan det upplevda och det verkliga värdet av en universitetsutbildning kan ifrågasättas; en hög utbildningsnivå betyder inte nödvändigtvis starkare arbetsresultat. I en undersökning som Manpower genomfört angav hälften av de 2000 tillfrågade arbetsgivarna att de istället värderar egenskaper som anpassningsbarhet, utvecklingspotential och efterfrågade tekniska färdigheter som avgörande urvalskriterier vid anställning.

Marknadsledande företag som Microsoft, Google och Amazon har också gett uttryck för att så kallad ”learnability” – läraktighet i form av nyfikenhet och kunskapstörst – är en nyckelfaktor för att göra karriär. Universitetsprogrammens självklara plats är kanske hotad, åtminstone för vissa yrkesgrupper. Snarare kommer det bli avgörande att fortsätta att utbilda sig genom hela yrkeslivet beroende på vilka kompetenser som efterfrågas. Vilka kunskaper behöver du fylla på med för att hålla din kompetens aktuell?