Kompetensutveckling – ett delat ansvar

Enligt ManpowerGroups arbetslivsundersökning Manpower Work Life anser närmare hälften av de tillfrågade att ansvaret för medarbetarnas utveckling ligger både hos chefen och den anställde.

Undersökningen, som genomfördes i juni 2019 bland närmare 4000 personer, visar att medan 48 procent ser den egna utvecklingen på arbetsplatsen som ett samspel mellan individ och ledning så anser nästan lika många, 45 procent, att det främst är den anställde själv som bör äga initiativet. Bara fem procent svarar att det är helt och hållet chefens uppgift att se till att medarbetarna får tillräcklig kompetensutveckling.

”Medarbetare gynnas såklart mest när de själva är delaktiga i sin egen yrkesutveckling, och minst då de lägger hela ansvaret på chefen. För att stå sig på en ständigt föränderlig arbetsmarknad gäller det att man tar ansvar och visar intresse för sin egen kompetensutveckling”, säger Elisabeth Skol, HR-direktör på ManpowerGroup Sverige.

Med åldern stiger också känslan av att vidareutbildning och att hålla koll på vad som krävs för att lyckas i yrkesrollen är ett eget ansvar. Inte minst chefer anser att det är upp till den enskilde att hålla sig uppdaterad och skaffa nödvändig kunskap – hela 63 procent av de tillfrågade cheferna delar åsikten.

Men medarbetarna är inte övertygade om att chefen lever som hen lär. Fyra av tio i gruppen anställda menar att deras chef inte föregår med gott exempel när det gäller att lära sig nya saker.

”En bra chef har stor betydelse som coach, förebild och kulturbärare. De företag som satsar på att stötta och utveckla sina chefers förmågor får mer motiverade medarbetare och ökar chanserna att både attrahera, rekrytera och behålla anställda”, säger Elisabeth Skol.

”På en bra arbetsplats är medarbetaren delaktig i sin egen karriärsresa och känner att hen kan och får ta eget ansvar. Chefer bör coacha medarbetarna till att ständigt utvecklas och skapa en arbetsmiljö där de anställda känner frihet testa nytt. Tidigare undersökningar har visat att det upplevs som den mest effektiva formen av kompetensutveckling.”