Så kan du mäta effekten av era ut­bildnings­sats­ningar

Datadrivna arbetssätt går idag igen i de flesta organisationer, men att mäta den konkreta effekten av kompetenshöjande initiativ är ännu en utmaning. Dessa nyckeltal kan hjälpa till med mätbarheten.

Covid 19-pandemin har drivit på frågan kring digitalisering och automatisering, men det osäkra läget under 2020 innebar samtidigt en tillfällig inbromsning i många organisationers satsningar på kompetensutveckling.

Återhämtningen skedde dock snabbt, och företagens utbildningsbudgetar är nu på väg tillbaka – och förbi – de nivåer som gällde innan pandemin. Det visar en studie från LinkedIn Learning som magasinet Harvard Business Review rapporterar om.

Rapporten visar vidare att företagen fortsätter att satsa på en blandning av lärarledda utbildningar och digitalt lärande. En klar majoritet av de omkring 1200 utbildningsansvariga som tillfrågats i undersökningen tror dock att de framöver kommer att lägga en större del av budgeten på inlärning online, och mindre på traditionella utbildningar.

Hur kan man då som inköpare av utbildningar försäkra sig om att de insatser som görs, till en allt större kostnad, faktiskt är värda investeringen? HBR föreslår dessa fyra jämförelsetal:

Kostnadsmått

Att utbilda medarbetare kostar pengar, men det gör det även att låta bli. Då kan organisationen istället bli tvungen att ta in kompetens utifrån i form av konsulter eller täcka behoven genom nyrekrytering. Räkna på totalkostnaden för utbildningen, inklusive förlorad arbetstid och administration, och ställ detta mot vad alternativet hade kostat.

Om alternativet till att förse en medarbetare med ny kompetens är att säga upp denne kan det till exempel bli aktuellt att betala ut avgångsvederlag – att lägga till den administrativa kostnaden av att ge sig in i en potentiellt uppslitande arbetsrättslig process.

Särskilt inom digitaliseringsområdet finns det stora pengar att spara. Att vidareutbilda en medarbetare inom till exempel programmering eller dataanalys kan betala sig många gånger om.

Utbildningstips: Diplomerad digital strateg
David Ståhlberg, en av Sveriges ledande digitala rådgivare, hjälper dig utveckla ditt strategiska tänkande och ger dig kraftfulla verktyg för en värld av data och förändring.

Utvecklingsindex

Utvärderingar görs i samband med de flesta utbildningar, och ger en fingervisning om deltagarnas upplevelse. Men för att få en uppfattning om långtidseffekten krävs att man lyfter blicken, tillämpar ett utzoomat perspektiv och konsekvent använder sig av samma frågeunderlag som måttstock, för att kunna garantera jämförbarhet.

Låt det gå en tid mellan utbildning och utvärdering, så att de förväntade effekterna hinner visa sig i den dagliga verksamheten. Låt därefter cheferna, snarare än medarbetarna själva, gradera de förbättringar de kunnat uppfatta inom förutbestämda nyckelområden som är viktiga för organisationen.

Utbildningstips: Executive MBA
Ta nästa steg som ledare genom en Executive MBA! Vi erbjuder dig ett flexibelt upplägg, väl avvägd, beprövad och forskningsbaserad kunskap med mycket tillämpning och praktisk nytta.

Produktivitetstal

Tänk på att en höjd kompetensnivå inte bara handlar om att kapa kostnader, utan även kan generera nya intäkter. Effektivare arbetssätt kan öppna möjligheter, eller så innebär en starkare leverans att ni kan justera prislappen på era tjänster.

För att kunna använda produktivitet som mått på hur väl en utbildningsinvestering betalat sig måste organisationen på förhand ha definierat ett önskat utfall. Idealiskt sett bör även deltagarna ha klart för sig vad det specifika syftet är – till exempel ökad försäljning genom djupare förståelse av kundmönster – så att de bättre förstår hur de nya kunskaperna bör användas konkret.

Utbildningstips: Diplomerad förändringsledare
Många organisationer kommer att behöva göra drastiska förändringar framöver. I detta tioveckorsprogram får du verktygen att driva den anpassning som kan bli avgörande för företagets överlevnad.

Medarbetarnöjdhet

Möjligheten att utvecklas på jobbet är en avgörande faktor för att kunna behålla kvalificerad personal. Sambandet mellan lojalitet gentemot arbetsgivaren och hur mycket denne satsar på personalutveckling är väletablerat i studier. Personalomsättning och andelen lediga tjänster som fylls genom internrekrytering är alltså nyckeltal som skulle kunna kopplas till utbildningsbudgeten.

Att erbjuda sina anställda utvecklingsprogram gör också organisationen mer attraktiv som arbetsgivare. Effekten inom employer branding skulle då exempelvis kunna mätas i inkomna ansökningar till lediga tjänster.

Källa: HBR