World Economic Forum: Tyngsta kompetensen 2021 – så når du den

Det livslånga lärandet har på senare år lyfts fram som en karriärnödvändighet. World Economic Forum går nu steget längre, och utropar en akut global kunskapskris. Och organisationen pekar ut en viss färdighet som viktigare än alla andra att tillägna sig.

I skuggan av covid-19 breder ett annat världsomfattande nödläge ut sig, nämligen bristen på kompetens att fylla de 133 miljoner nya yrkesroller som beräknas uppstå fram till 2022 med. Och det var just i termer av nödsituation som tongångarna gick vid Jobs Reset Summit-konferensen vid World Economic Forum, 20-23:e oktober 2020.

Med hjälp av teknik, innovation och marknadskrafter har Jobs Reset Summit som målsättning att proaktivt forma hållbara ekonomier, arbetsmarknader, organisationer och arbetsplatser när vi så småningom kommer ut på andra sidan av coronakrisen.

Kurstips: Change Management
I detta tioveckorsprogram får du verktygen att driva den anpassning som blir avgörande för företagens överlevnad i krisens spår.

Människor världen över har redan fått erfara att gamla sanningar inte längre gäller, ibland med tragiska personliga konsekvenser. En hel generation riskerar att se sin grundläggande utbildning raseras till följd av pandemin.

Samtidigt har den process som kallats för den fjärde industriella revolutionen, digitalisering och automatisering av rutinmässiga arbetsuppgifter, skyndats på och riskerar att cementera sociala klyftor.

I rapporten Future of Jobs 2018 beräknade World Economic Forum att vi alla behöver tillgodogöra oss motsvarande 101 dagar kompetensutveckling – eller fem timmar i veckan – bara för att klara av att utföra våra arbetsuppgifter år 2022.

För att möta dessa utmaningar menar World Economic Forum att vi behöver koppla ett helt nytt grepp kring vad utbildning, arbete och ett samhälle egentligen är. När det gäller just lärandet nämner man en särskild kompetens som nyckeln till framtidens arbetslandskap.

Och vad kan då det vara? Ska vi alla genomgå en tremånaders intensivkurs i AI-programmering månne? Kanske på sikt, men det är i första hand förmågan att lära som WEF betonar som allra viktigast att utveckla nu.

Ur konsultbyrån McKinseys nya rapport The most fundamental skill lånar WEF begreppet ”intentional learning” – avsiktligt lärande på svenska. Med avsiktligt lärande menas i grund och botten att behandla varje ny situation som ett tillfälle att lära sig, och det är just av avsiktligheten i det hela som kräver arbete.

Kurstips: Prioritera rätt med effektivt självledarskap
Lägg tiden på rätt saker och hitta teamets tidstjuvar! Under sju veckor får du verktyg att skapa struktur i arbetet och hälsosam balans i livet.

McKinsey skriver i sin rapport att den som har utvecklat ett lärande förhållningssätt får ut något helt annat av ett möte eller en konversation än den som deltar i detsamma utan att ha samma inställning. För att nå fram till detta lärande perspektiv rekommenderar byrån att du arbetar aktivt med fem konkreta beteenden i ett slags mentalt workoutprogram.

Utgångspunkten för att lyckas är att du införlivar ett så kallat ”growth mindset” – kort sagt insikten om att du aldrig är fullärd eller ”färdigväxt”. Den andra förutsättningen är att du är villig att odla din nyfikenhet, i och utanför arbetet. Forskning visar nämligen att viljan att lära är starkt kopplad till inspiration, och att nyfikenhet i sin tur är bränslet som driver känslan av inspiration.

Dessa fem beteenden hjälper dig att utveckla ett lärande mindset:

  • Sätt mål. De ska vara små, konkreta och kännas betydelsefulla för dig. Ta också vara på erfarenheter som du kanske bara möter en enda gång under ditt arbetsliv, som till exempel att på kort tid hantera en framtvingad övergång till distansarbete.
  • Undvik störningar. Distraktioner kan inte elimineras, men du behöver skydda din lärandetid. Planera, var närvarande i stunden och utvärdera löpande om dina prioriteringar linjerar med de mål du ser som viktiga. Våga experimentera med olika fokusmodeller för att se vad som passar dig bäst.

Kurstips: Skapa värde genom digitalisering
David Ståhlberg – med erfarenhet från Googles svenska ledningsgrupp – hjälper dig att utarbeta en plan för er digitala omställning.

  • Be aktivt om återkoppling. Feedback är inte alltid kul att få, men har en starkt utvecklande effekt. Utan den riskerar du blinda fläckar. Be därför om dina medarbetares åsikt så ofta du kan, och nöj dig inte förrän du fått konkreta detaljer eller exempel du kan jobba vidare med. Kom ihåg att all feedback inte kräver en åtgärd, och att det aldrig är fel att ta hjälp av expertisen om du kör fast.
  • Väx med avsikt. Experter föds inte, de skapas. Men att övning ger färdighet är bara delvis sant; Att upprepa samma sak gång på gång gör dig inte nödvändigtvis bättre. Du behöver ta dig an uppgiften metodiskt, och hela tiden sikta strax bortom det du redan kan. Detta är kanske den viktigaste punkten, och den som ligger längst från vår fallenhet att söka minsta motståndets väg.
  • Reflektera regelbundet. Att kunna reflektera kring ditt eget tänkande, så kallad metakognitivt tänkande, är en hörnsten i din förmåga att lära från erfarenheter. Sätter du i system att reflektera kring dina prestationer och förbättringsområden sänker du tröskeln för att börja förändras.